Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar.
1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir
grup olarak sınıflandırmıştır.
Bunlar;
1. Otizm
2. Rett Sendromu
3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
4. Asperger Bozukluğu
5. Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur .
1. Otizm
Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Yaygın gelişimsel bozuklukların en iyi bilineni otizm (İnfantil otizm olarak da bilinir.) olup karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp stereotipik davranış örüntüsü ile karakterizedir.
Otizm spektrum bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklarla eş anlamlı olup ileri düzeyde ve
karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır. Otizm ise bu sınıflandırma altında yer alan kategorilerden yalnızca biridir. Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %35), beyindeki anormal elektrik hareketlerine bağlı olarak nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yitimi vb. nörolojik sorunlar da görülebilir. Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hastalığı değildir, ancak belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir. Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır, ancak buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir. Önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500’de bir olduğu kabul edilirken son verilere göre otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 150 çocuktan birini etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan dört kat fazladır. Sanıldığının aksine, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin çoğunda, farklı düzeylerde zekâ geriliği görülür. Ayrıca, zekâ testlerinde belli alanlar, diğer alanlara kıyasla çok daha geri çıkabilir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2000 yılında yayımlanmış olan DSM-IV-TR (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) kılavuzuna göre yaygın gelişimsel bozukluklar içinde yer alan otizm tanısının konulabilmesi için aşağıda sıralanan belirtilerden en az altısının görülmesi gerekir. Ayrıca, bu belirtilerden en az ikisinin sosyal etkileşim sorunları kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar) olması şarttır. Bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce ortaya çıkmış olması da bir diğer koşuldur. Otizm spektrum bozukluğu şemsiyesi altında yer alan diğer kategoriler için daha farklı ölçütler söz konusudur.

2. Rett Sendromu
Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla, bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır. Rett Sendromu (RS), dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun, erkeklerde de görülebileceği bilinmektedir, fakat erkeklerde görüldüğünde bu bebeklerde genellikle düşük, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. RS’li çocuklar, 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, geçici durgunluk veya gerileme sürecine girer, iletişim kurma becerisini yitirir ve ellerini birbirine kenetler. Hemen ardından stereotipik el hareketleri, yürüyüş bozuklukları ve kafa gelişiminde gözle görülebilir bir yavaşlama ortaya çıkar. Nöbet geçirme, uyanıkken düzensiz soluk alıp verme gibi problemlerle de karşılaşılabilir.

3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
Çocukluğun dezintegratif bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl tamamen normal gelişim kaydedilir. Belirtiler sıklıkla 3-4 yaş arası görülmeye başlar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. Ağır mental retardasyonla ve lokodistrofiyle (ilerleyici çocuk nörolojisi hastalıkları) birlikte görülmektedir. Ayrıca epilepsiye rastlama olasılığı da sıktır. Başlangıç ani veya dereceli olabilir. İlk bulgular, aktivitede artış, huzursuzluk ve anksiyetedir. Daha sonra konuşma ve diğer yetilerde kayıplar kaydedilir, klinik tablo platoya erişir ve sonraki gelişim sınırlı olabilir. Eğer ilerleyici bir nörolojik bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkıyorsa klinik tablo kötüleşme hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu psikoza “heller demansı” veya “infantil demans” da denilmektedir. Otizmdeki gerilemeyle ilişkisi tartışmalıdır. Genelde, nöroloji kliniklerinde yataklı tetkiklerle teşhis edilir.

4. Asperger Sendromu
Asperger Sendromu’nda, tipik olarak otizmli bireylerde görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra sınırlı ilgi alanı görülür. Çok sınırlı konularda ve dar çerçeveli alanlarda derin bilgilere sahiplerdir, bu nedenle bu çocuklara “küçük profesör” yakıştırması yapılır. Otizmden farklı olarak zamanında konuşmaya başlarlar; aşırı bilgiçlik ve el becerilerinde özel sorunlar görülür. Bu çocuklar normal veya üstün zekâya sahiptirler. Mekanik oyuncaklara çok düşkündürler ve ilgi alanı sınırlı olan insanlarla daha iyi yakınlık kurarlar. Amaçsızca birtakım nesneleri toplayabilirler, öz bakım sorunları yoktur. Erişkinlikte ise kurallara sıkıca bağlı, soğuk ve mesafeli insanlar olarak tanınırlar. Bu bireylerin sosyal hayatında, genelde bir tane çok yakın arkadaşları vardır ve bu kişinin de sıklıkla dar, kısıtlı ilgi alanı vardır. Duygusal hayatında hep akılcı ve heyecansız yorumlamalara sahiptir, davranış sorunları görülebilir, jest, mimik ve vücut dilini kullanmada sorunları vardır.

5. Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)
Atipik otizm, dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve bağlılık gibi durumlarla ilişkili olarak göz önüne alınabilir. Bazı kişilik tipleri ve bozuklukları (şizoid kişilik, şizotipal kişilik, çekingen kişilik) yine atipik otizmle ilişkili olabilir, fakat farklar vardır. Örneğin, şizoid kişilikler toplumsal ilişkileri anlar, özellikle istemezler. Buna karşın otizmli bireylerde ilişki kurma arzusu olduğu, ama beceremedikleri ileri sürülmüştür. Atipik otizmle tipik otizm arasındaki farklar oldukça tartışmalıdır. Araştırmalar ve sonuçları yeterli olmasa da elde edilen belli bulgular vardır. Tipik otizmde, tanı kalıcıdır.
Hafiften ağıra giden bir yelpazesi vardır. Dil sorunu bazı olgularda düzelir, ama çoğu kez kalıcıdır. Kendine zarar verme davranışı sıktır. Yaş, cins, ailede benzer durum özellikleri ve iletişim sorunu temelde atipik otizmle aynıdır. Stereotipilerin ağırlığı, sıklığı, şiddeti küçük yaşlarda atipik otizmle aynı olabilir ve ilerleyen yaşa rağmen değişmeden kalıcı olabilir. Zekâ en ağırdan en hafife kadar değişen düzeylerde geri olabilir. Dar ilgi alanı, takıntılı davranış, duysal belirtiler atipik otizmde görülenle aynı olabilir. Geç yürüyebilir. Öz bakım sorunları belirgindir ve ilerleyen yaşa rağmen kalıcı olabilir. Buna karşın atipik otizmde ilerleyen yaşla tanı değişebilir ve bir kişilik özelliğine dönüşebilir. Otizm belirtileri zamanla kaybolabilir; iyi eğitimle ve elverişli şartlarda tamamen normale dönebilir. Ağır formu yoktur ve hafif otizmden ayrılması zordur. Bu nedenle normal gelişimin bir parçası olarak görülebilir. Otizme özgü davranışlar belirli durumlarda (zorlanma) açığa çıkacak şekilde maskelenebilir veya değişik görünümler altında gizlenebilir (yalancı dışa dönüklük vb.). Mizahı anlama ve oluşturmada, karşı cinsle ilişki başta olmak üzere insan ilişkilerinde hep ciddi sorunlar yaşanır. Dil sorunu varsa kısa sürelidir; sonuç olarak düzgün gramer ve fonoloji ile konuşurlar. Kendine zarar verici davranış görülmez. Belirtiler şiddet ve bir araya geliş yoğunluğu açısından, toplumsal yasayış ve düzeni bozacak şekilde belli bir sınırı aşmaz. Genel gelişim eğrisi elverişli şartlar altında düzelme yönündedir. Öğrenme sorunları olabilir ve okul sorunları yaşanır. Stereotipik (tekrarlayıcı) hareketler ilerleyen yaşla sebat etmez. Dar ve yoğunlaşmış bir ilgi alanı vardır, ancak toplumsal açıdan daha anlamlı bir konuda (mesleğinde vb.) bu durum başarıya neden olabilir.
PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
Bu program ile bireylerin;
1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
4. İletişim becerilerini geliştirmeleri,
5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
7. Akademik becerilerini geliştirmeleri,
8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

AFAZİ

Afazi beyin hasarı neticesinde ortaya çıkan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Afaziye sebep olan beyin hasarının nedeni genellikle kan damarlarında oluşan bozukluklardır. Bu tür bir bozukluk aynı zamanda inme, serebral hemoraj (beyin kanaması), serebral enfarkt veya apopleksi olarakta adlandırılmaktadır. Afazi oluşumunun diğer sebepleri arasında travma (beyinin bir trafik kazası sonucunda hasar görmesi gibi) veya beyin tümörü gösterilebilir. Beynindeki dil alanlarında meydana gelen hasar(afazi) sonucu konuşma, konuşulanı anlama,nesneleri isimlendirme, okuma ve yazma becerileri kısmen ya da tamamen yitirilebilir.

AKICILIK BOZUKLUKLARI

KEKEMELİK

Kekemelik konuşma anında yanlış nefes alımından dolayı boğazda blok oluşması sonucunda meydana gelen takılmalar, tutulmalar, teklemeler şeklinde oluşan bir konuşma bozukluğudur.

Dil ve konuşma terapistlerinin uyguladığı terapiler kişiye akıcı konuşma tekniklerini öğretmenin yanı sıra, kişinin kekemelikle ilgili farkındalığını arttırmak, kişiye özgüven aşılamak ve kendisine/soruna ilişkin bakış açısını değiştirmeyi de hedeflemektedir. Kekemelik terapisi sürecinde terapi alan bireye ailesinin ve/veya çevresinin destek olması oldukça önemlidir.

HIZLI KONUŞMA  (TAKİFEMİ)

Konuşmanın anormal bir hızda ve düzensiz olması olarak tanımlanır. Hızlı-bozuk konuşma da kekemelik gibi bir konuşma akıcılığı bozukluğudur ancak kekemelikten farklıdır. Aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içeren bir konuşma bozukluğudur. Hızlı konuşmada konuşmanın normal akışında aşırı derecede kırılmalar görülür ve buna aşırı hızlı konuşma, düzgün olmayan tempo, yanlış/eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamama de eşlik edebilir. Hızlı konuşma için konuşmanın yavaşlatılması, akıcısızlıkların azaltılması, farkındalığın ve dil organizasyonunun arttırılmasına yönelik terapiler uygulanmaktadır.

MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI

APRAKSİ

Konuşma apraksisi, konuşma üretiminde kullanılan kaslarda veya beyinde sorun olmaksızın görülebilen bir motor konuşma bozukluğudur. Beyin konuşmada kullanılan yapıları(dil,dudak) düzgün ve koordineli bir şekilde kullanmakta zorlanır. Eksik veya kısıtlı konuşma sesi kullanımı, kullanılan seslerin birleştirilememesi, zor sesler yerine basit seslerin kullanılması ve sözcüklerin basitleştirilmesi gibi durumlar görülmektedir. Apraksi ayriyetten vücudun diğer organlarını(alt ve üst estremiteler) da etkileyebilir. Kişi günlük aktivitelerini yapmakta zorlanır ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenir.

DİZARTRİ

Sinir sisteminde doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonradan meydana gelen hasara bağlı olarak, konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda (dil, dudak) spastisite, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, paralizi sonucu konuşmanın solunum, sesleme, rezonans, sesletim ve prozodik özelliklerinin etkilendiği, dolayısı ile anlaşılabilirlik özelliğinin sınırlandığı bir motor konuşma bozukluğudur.

FONOLOJİK VE ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARI

FONOLOJİK BOZUKLUK

Fonolojik bozukluğun temel özelliği kişinin yaşına ve gelişim dönemine uygun olarak konuşmasında beklenen düzgünlüğün ve ses uyumunun olmamasıdır.

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirtiler çeşitli konuşma seslerinin yerlerinin değiştirilmesi, düşürülmesi ve bir ses yerine bir başka sesin kullanılmasıdır. Örneğin, çocuk /r/ sesini sözcük başında kullanmayı öğrenememiştir. Gelişimsel ses bilgisi bozuklukları, çocuklarda ilerleyen dönemlerde, okuma ve yazma güçlükleri görülmesinde etken olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

Artikülasyon, konuşma organlarının koordineli hareketiyle dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisidir.

Nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra konuşma organlarıyla (dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin seslerine dönüşmesidir. Sesletim bozuklukları, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır.

GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA

Normal dil ve konuşma gelişiminde bebek çevresindeki sesleri dinleyerek ve taklit ederek iletişime ilk adımı atar.

Bebekte ortalama 18. ayda 20-100 sözcük 24.ayda 300 sözcük çıktısına sahip olmaları beklenmektedir. Sonraki süreçte ise kullandıkları sözcükleri birleştirerek

(2 yaş 3 sözcüklü cümle 3 yaş 4 sözcüklü cümle)

dil bilgisi kurallarını da ekleyip cümleler üretirler ve 4-5 yaşlarına geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını anlaşılır bir şekilde karşısındakine ifade edebilirler.

Dil edinimi sürecinde normal kabul edilmeyen gecikmeler olduğunda buna gecikmiş dil- konuşma denir. Gecikmiş dil ve konuşma; genetik, ebeveyn etkisi, işitme kaybı, bilişsel, nörolojik veya gelişimsel bir bozukluğa bağlı olarak gelişebilir.

Eğer çocuğunuz normal dil ve konuşma gelişiminin dışındaysa uzman dil ve konuşma terapistine danışmanızda fayda vardır.

DUDAK DAMAK YARIKLIĞINA BAĞLI OLUŞAN KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dudak, sert damak, yumuşak damak, diş, burun gibi yapıların birinin ya da birden fazlasının yapısal olarak bozuk olmasına ve bu organların artikülasyon için gerekli olan hareketleri uygun bir biçimde yapamamasına neden olmaktadır.

Sadece dudakta yarık gözlenmesi durumunda, dil ve konuşma gelişimi çok fazla etkilenmemekte ve cerrahi müdahale çoğunlukla yeterli olabilmektedir. Ancak damağında yarık bulunan çocukların dil ve konuşma gelişiminde sorunlar yaşanabilmektedir.

Dudak-damak yarığı olan bireylerde oluşabilecek Dil ve/veya konuşma bozukluklarının dil ve konuşma terapistlerince terapisi yapılmaktadır.

İŞİTME KAYBINA BAĞLI OLUŞAN DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve konuşma bozukluklarının tanısını koyarken, mutlaka işitme kaybının ekarte edilmesi eğer işitme kaybı varsa uygun amplifikasyonun sağlanması gerekmektedir.

Çünkü dil ve konuşmanın gelişebilmesi için işitme “olmazsa olmaz” faktörlerden birisidir. İşitme, anne karnında 20 haftalıkken başlamaktadır, yani tipik gelişim gösteren bir bebek 20 haftalık bir işitme deneyimine sahip olarak dünyaya gelmektedir.

Dolayısıyla dil ve konuşma gelişimine ilişkin bilgiler her ne kadar doğumdan sonraki süreci ele alsa da bebek anne karnındayken de belirli seslere karşı tepki geliştirmekte, annesinin sesini diğerlerinin sesinden ayırt edebilmektedir.

Böylece doğumdan önce başlayarak, akustik bilgiler aracılığıyla işitsel merkez uyarılmakta ve işitsel beyin yolları organize olmaktadır. Akustik bilgiler çocuğun çevresinde konuşulan dile ait konuşma seslerini ayırt ederek fonetik dağarcığının oluşmasında, bununla bağlantılı olarak da yeni sözcükler öğrenerek dilin gelişmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Yaşlılığa bağlı işitme kaybında (prespiakuzi) tiz seslerde işitme kaybı olduğundan daha önce normal dil konuşması olan bireylerde bile ince seslerde bir bozukluk oluşabilmektedir.

OTİZMDE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur.

Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi otizmli bireyin sosyal iletişimidir. Sosyal iletişimi en etkili gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dil kullanmaktan geçer. Dili başkalarını anlamak ve kendimizi anlatmak için kullanırken dilin ses sistemi, dil bilgisi sistemini bilmemiz gerektiği kadar, dili nerde, ne zaman, kime, nasıl kullanacağımızı belirleyen sosyal boyutunu da öğrenmemiz önemlidir.

O halde, dil-konuşmanın, sosyal etkileşime girmenin de en temel unsuru olduğu göz önüne alındığında dil ve konuşma terapisinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dil ve konuşma terapistleri, otizmli bireylerle çalışırken alanda geliştirilmiş bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmaktadırlar.

Otizmli çocuklara verilen dil ve konuşma terapisi özel eğitimle birlikte götürüldüğünde çocuğun bu sorunlarına etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir.

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan çocuklarda fizik tedavi uygulamalarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.Dolayısıyla fizik tedavinin bu çocukların rehabilitasyon sürecindeki yeri ve önemi büyüktür.

 Fiziksel  ve Zihinsel problemli çocuklarda hedeflerimiz :

 • Ağrının azaltılması,
 • Kasların gevşetilmesi,
 • Kasların güçlendirilmesi
 • Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi,
 • Fonksiyonların restore edilmesi; hareketin artırılması,
 • Koordinasyonun sağlanması,
 • İlaç gereksiniminin azaltılması,
 • Postür (duruş) bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi
 • Dikkatin artırılması
 • Duyular arası alış-veriş
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesinde ilerlemektir.

Tanımı Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır. Özellikleri Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler. Bilgiyi işleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.

 1. Girdi Aşaması: Bilginin duyu organları yolu ile beyinde algılanma sürecidir. Özel öğrenme güçlüğünde uyaranların görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik (hareket) ve vestibüler (denge) açıdan algılanmasında sorun yaşanabilir.
 2. İşlemleme Aşaması: Beyne giden bilginin işlenmesi sürecidir ve üç aşamada tamamlanır. Bu aşamalar sıraya koyma, soyutlama ve organizasyondur. Özel öğrenme güçlüğünde bu aşamaların birinde ya da tümünde sorun yaşanabilir.
 3. Bellek-Depolama Aşaması: Gelen bilgi beyinde işlendikten sonra kullanılmak üzere bellekte depolanır. Özel öğrenme güçlüğünde kısa süreli, uzun süreli ve işleyen bellek ile ilgili sorun yaşanabilir.
 4. Çıktı Aşaması: Beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil ya da motor etkinlik alanlarına göndermesi sürecidir. Öğrenilen bilgiler konuşma, yazma, çizim, jest ve mimikler yolu ile ifade edilirler. Özel öğrenme güçlüğünde bu alanlardan birinde ya da birkaçında güçlük yaşanabilmektedir. Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motorkoordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilmektedir.

Dil Alanı:

Özel öğrenme güçlüğünde hızlı verilen işitsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşanmaktadır. Bu durum okuma güçlüğü yaşanmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde konuşmanın gecikmesi, sözcük dağarcığının yaşa uygun olmaması dikkat çekicidir. Bu bireyler sözcük bulmada, bilinen objeleri, eylem sözcüklerini isimlendirmede, ses ya da hecelerin ardışıklığını (şeftali-feştali vb.) öğrenmede, sözcükleri doğru telaffuz (para-pala vb.) etmede, basit kafiyeli sözcükleri (taç-maç vb.) öğrenmede zorlanır. Hikâye anlatmaya veya dinlemeye ilgi duymaz. Sesler ile ses sembolleri arasındaki bağlantıları öğrenmesi yavaştır. Sözcüklerdeki benzeşen sesleri (kız-kıs, mal-nal, kar-gar vb.) algılayamaz. Bir sözcüğü seslerini ya da hecelerini (m-s-a, kel-i-me vb.) yanlış ayırır. Kısa bir süre önce öğrendiği bir sözcüğü tanıyamaz ya da okuduğu bir sözcüğü daha sonra gördüğünde tanımakta güçlük çeker. Yaşıtlarına oranla daha fazla okuma hatası yapar, okuma hızı düşüktür ve yüksek sesle okumaktan kaçınır. Bir metni okurken, satır, sözcük, hece, ses atlar, okuduğunu tekrar okur ve okuduğu yeri kaybeder. Okurken ya da yazarken bazı sesleri, (b-d-p, m-n, f-v vb.) karıştırır. Gördüğü ses sembolü, sayı ya da sözcükleri (15-51, 6-9, b-d, ve-ev, ne-en vb.) ters okur ve yazar. Yazarken sözcüklerdeki seslerin sırasını (elma-emla vb.) karıştırır. Bir yazılı metinde aynı sözcüğü farklı biçimlerde yazar. Yeni sözcükleri öğrenmede zorlanır. Dili hızlı bir şekilde  “işlemede (ne söylendiğini, ne istendiğini anlayamama gibi) sorun yaşar. Okuduğunu ve dinlediğini anlamada, düşüncelerini düzgün cümleler kurarak ve yazarak ifade etmede güçlük yaşaması nedeniyle okuma, yazma ve kompozisyon ödevlerini yapmada isteksizdir. Ders esnasında not tutma ve tahtada yazılanları vb. defterine geçirmede zorlanır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Program ile bireylerin;

 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
 2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
 3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
 4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerinigeliştirmeleri beklenmektedir.

Zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine  ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey,

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey,

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır.

 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

 1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
 2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
 3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
 4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
 5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
 6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
 7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

Beklenmektedir

Fiziksel ve Mental bozukluğa sahip olan bireylerde havuz terapisi uzun yıllardan beri kullanılan terapatik yöntemlerdendir.

Hidroterapinin fiziksel ve mental problemli bireylerde önemi oldukça büyüktür ve yaş sınırlaması yoktur. Birebir fizyoterapistler tarafından eklem hareket açıklığı egzersizleri, kuvvetlendirici egzersizler, yürüme ve denge egzersizleri çocuklarda daha sevebilecekleri bir ortam olan su içi ortamda rahatlıkla uygulanabilmekte ve tedavi katılım başarısı daha da artmaktadır.

Normal ortamda (karada) yapılamayan hareketler suda kolaylıkla yapılabildiği için çocukların özgür hareketler yapması gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır.

Hidroterapi uygulamaları ile fiziksel tedavide, çocukların katılımı arttıkça tedavi başarısı da artış gösterir ve bunun sonucunda bu bireylerde fiziksel ve mental açıdan ilerleme sağlanabilir.

Bireye tam gün veya yarım gün verilen en kapsamlı bütünsel eğitim türüdür. Yaşam koçunun, bireyin becerilerine, fiziki uygunluğuna ve davranışsal durumuna uygun olarak hedef programların hazırlandığı, uygulandığı programdır.

Bu programda bireyin yaşam koçuyla beraber yalnızca sportif becerileri değil, iletişim,sosyal adaptasyon, davranış ve öz bakım gibi tüm becerilerdeki eksiklikler ve bozukluklar üzerine çalışmalar yapılır , bu problemler üzerinde en iyi seviyeye ulaşmak ve kazanımları genele yaymak için çalışmalar yapılır.

Birey sporun disipliniyle beraber, bozuk olan davranışları yerine daha uyumlu ve uygun hareket etmeye başlar.

Erken çocuklukta özel eğitim doğumdan 6 yaşına kadar olan engelli ve gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve ailelerine verilen hizmettir. Özel gereksinimli çocuklara yönelik erken eğitim ve okulöncesi eğitim büyük önem taşımaktadır. Ailelerin çocuğunda dil,hareket,zihin,sosyal ve duygusal gelişimlerinde yaşıtlarına göre yolunda olmayan bir durum olduğunda hiç vakit kaybetmeden üniverstelerin ilgili bölümlerine, uzmanlarave kurumlara müracat edip yanılama yaptırmalıdır.

Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemlerinde Sağlanan Özel Eğitim Hizmetlerinin Yararları:

 1. Özel çocukların tüm gelişim alanlarındaki gelişimini hızlandırmak,
 2. Özel çocukların yetersizliğinin engele dönüşmesini önlemek,
 3. Özel çocukların ailelerine duygusal ve toplumsal destek sağlamak.

 

Özel Çocuklarda Anaokulu Programının Bireyselleştirilmesi:

Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklar yaşıtlarının devam ettiği okulöncesi programa kaynaşabilir yada ayrı özel eğitim okullarına devam edebilirler. Bu programlardan hangisi olursa olsun eğitim programları bireyselleştirilmelidir.

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programının Genel Amaçları:

 

 1. Çocuklar için:
 • Gelişimsel becerilerin en iyi şekilde kazanılmasını sağlama,
 • Topluma uyumlarını en üst düzeye çıkarma,
 • Özbakım becerilerini yapabilme ve sosyal yaşamlarındaki kaliteyi arttırma.
 1. Aileler için:
 • Çocuklar için uygun karalar alabilme,
 • Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme ve uygun iletişimde bulunma,
 • Çocuklarının gelişiminde destek olma ve toplumsal uyumda yardımcı olma.
 1. Öğretmenler için:
 • Çocukların ve ailelerin topluma kabulünü arttırma,
 • Özel eğitim programını uygulama ve geliştirme ,
 • Özel gereksinimli çocukların ailelerini ve sunulan hizmetleri destekleme ve sunma.

 

 

Ailelere Sağlanan Erken Çocukluk Özel Eğitim Programının Temel Özellikleri:

 • Aileyi karar verme,planlam , değerlendirme ve uygulama düzeyinde programa dahil etme,
 • Hizmetleri sadece çocuğu değil bütün aileyi katacak şekilde planlama,
 • Amaçların oluşturulması ve uygulamanın öncelikle aile tarafından planlanıp yürütülmesine rehberlik etme.

1940 larda Berta Bobath ve eşi Karel Bobath tarafından ortaya koyulan, nörolojik temellere dayananan bir tekniktir. Çocuğun durumuna göre değiştir, yenilenir bir konsept içerir.

Bobath tekniği her çocuğun kendi içinde bulunan mevcut durumuna göre değerlendirilip, terapinin nasıl başlanmasıyla ilgili detaylı bilgi verir. Çocuğun dinamik yapısına göre oyunla terapisiyle birleştirilip aktif katılım sağlar. Terapi içerisinde çocuğun hareket kabiliyetini artıracak doğru tutuş teknikleri, pozisyonlamalar ve bir sonraki stratejiyi doğru planlamamızı sağlar

Bobath terapisti bu yöntemle çocuğun nasıl hareket ettiğini, bazı şeyleri nasıl yaptığını yada yapamadığını, çocuğun hareketteki kalitesini izleyerek, analiz ederek, o hareketi çocuğa mumkün kılabilmektir. Hedeflere ulaşmak için farklı fizyoterapi uygulamalarını, ortez ve adaptif araç-gereç kullanımlarını da içermektedir

Normal gelişimi desteklenmesi gereken her çocuk için geçerlidir. Serebral Palsili çocuklar başta olmak üzere Down Sendromu, Kas hastalıkları, 37 haftadan önce erken doğmuş riskli bebekler gibi tanı almış duyu – motor bozukluklara neden olan faktörlerin içerdiği tüm tanılar için yaygın olarak kullanılmaktadır

Günlük hayatta ihtiyacımız olan bilgileri çevremizden koku, tat, dokunma, görme, duyma yoluyla sağlarız. 5 duyu organımızın yanında ayrıca vestibüler ve prorioseptif duyularımız vardır. Vestibüler duyu,  engelleri dengemizi bozmadan aşmamızı sağlar. Proprioseptif duyu ise vücut parçalarımızı kontrol etmemize ihtiyaç duymadan nerde olduklarıyla ilgili bilgi vermektedir.

Çevremizden aldığımız duyusal uyaranlar bir bütün  oluşturması sonucu merkezi sinir sisteminde (MSS) işlenmeye hazır hale gelir. Bunun sonucunda duyu – motor hareketi açığa çıkar ve günlük hayatımıza devam ederiz.

Duyusal uyaranların  doğru bağlantı kurulmaması, MSS’ de doğru işlenmemesi ya da doğru duyu – motor hareketinin açığa çıkmaması sonucu görülen uygun olmayan davranışlara Duyu Bütünleme Bozukluğu denir. Uyaranlara yanlış cevap olarak görülür ve günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çekilmesine neden olur. Her bireyde duyusal bütünleme problemler görülebileceği gibi önemli olan günlük yaşamı etkilememesidir

Duyu bütünleme bozukluğu görülen çocuklarda başlıca aşağıdaki gibidir;

Beceri düzeyini artıramama,

Beklenmedik durumlara uyum gösterememe,

Çevreye uyumsuzluk,

Hiperaktivite ve dikkat bozuklukları,

Davranışsal problemler,

İşitme ve konuşma gecikmesi,

Hipo-hipertonus ve motor koordinasyon problemleri,

Okulda öğrenme güçlükleri

(D) Gelişimsel , (I) bireysel farklılıklar ve (R) İlişki temelli bölümlerin birarada olduğu Dr.Stanley Greenspan ve Dr.Serena Wieder tarafından gerçekleştirilen multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu modelleme klinisyenlere, ailelere ve uzmanlara çocuğu nasıl daha iyi anlayacağını anlatır. Spesifik becerileri ve davranışsal yaklaşım yerine sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitelerinin oluşmasını temel olarak hedefler.

Alandaki uzmanların Otizm Spektrum Bozukluğu ya da herhangi bi nedenden dolayı gelişim problemi görülen çocuklarda detaylı değerlendirme ve sonucunda çocuğa özgü aileyle iş birliği yaklaşımı sayesinde terapi programı oluşturmayı sağlar.

Terapist, çocuğu tanıyarak aileye rehberlik yapar, DIR basamaklarına uygun olarak çocukla etkileşim sağlar, ilgisini çeken oyun ya da oyuncaklarla çocuğun liderlik etmesine izin vererek gelişimin bir sonraki basamağına taşımayı hedefler. Günlük hayatta çocukla ilgilenen kişilerin  (anne, baba, bakıcısı vs) sosyal ve duygusal bağlarının devamlılığını nasıl yapacağıyla ilgili destekler